یک شخصیت انتخاب کرده و نام آن را وارد کنید
( حداقل دو بازیکن انتخاب کنید )
بازی کنید
بازگشت

A

B

C

D